Mлечните заби ги чуваат трајните

0

Често пати во специјалистичката ортодонтска ординација, при преглед на деца со млечна или мешовита дентиција се установува дека имаат кариозни млечни заби. Многумина од родителите знаат да дадат одговор дека не ги поправале млечните заби на нивните деца затоа што тоа се млечни заби и секако ќе отпаднат и ќе бидат заменети со трајни. Ваквите размислувања се во целост неточни и треба да се напуштат.

Улогата на ортодонтот и на стоматологот е да ги подучи родителите и да им даде објаснување за важноста на млечните заби при настанувањето на некои ортодонтски аномалии во подоцнежниот развој на детето.Кариесот на млечните заби доведува до промена и деструкција на забната круна, појава на разни патолошки состојби, но и до одредени ортодонтски неправилности особено на појава на збиеност на забите и до лош загриз. Млечните заби се тие што го чуваат местото за трајните заби, го стимулираат растот и развојот на горната и долната вилица и важни се за формирањето на загризот.

За да се сочуваат млечните заби потребно е детето да се научи правилно да ги четка забите. Пожелно е детето да се одведе на стоматолошки преглед за време на никнењето на млечните заби ( некаде од 18.месец на животот до 3 годишна возраст ) бидејќи кариесот најчесто се појавува околу втората година од животот и се појачува со текот на годините. На тој начин благовремено се открива кариесот, а некои од ортодонтските неправилности можат да се препознаат уште во млечното забало.

Кариесот на млечниот заб предизвикува проблеми првично на самиот заб, како што се: болки, оток на околното ткиво и слично. Доколку не се реагира навремено кариесот доведува до масовна деструкција на видливиот дел од забот (забната круна) посебно на млечните катници и можно е да следува предвремено губење на таквиот заб.Во вакви случаи, првиот траен катник што нормално е сместен позади млечните катници, се придвижува према напред и никнува понапред со што се намалува просторот за нормално сместување на трајните предкатници и очникот. Тогаш се случува тие да никнат збиено, еден преку друг или некој од забите може да никне и надвор од забниот низ.

Во одреден број на случаи можат да останат и заробени во вилицата и воопшто да не се појават во усната празнина. Предвременото губење на поедини млечни заби може да доведе и до предвремено никнење на трајниот заб. За предвремено губење на млечен заб се смета она кога забот наследник нема да израсни во следните 6 месеци.И долгото задржување на млечниот заб во устата може да доведе до одредени проблеми и да доведе до задоцнетост во никнењето на трајниот заб или може да предизвика забот наследник да го смени својот правец на раст и да се појави на место кое не е природно за него.

Сталниот заб може да си го замени местото со некој од соседните заби и тогаш станува збор за транспозиција на забите или пак забот може да се појави надвор од забниот низ тогаш станува збор за дислокација. Ако сталниот заб се појави пред млечниот заб (вестибуларно), тогаш замената на забите е во рамките на нормалата. Ако сталниот заб се појави позади млечниот заб (палатинално), тогаш последиците се потешки бидејќи доаѓа до таканаречен обратен загриз кој во случај на закаснета интервенција доведува до редица проблеми со загризот кај сталните заби, а и го отежнува растот на горната вилица.

-авторски текст, не смее да се користи за комерцијални цели и/или реемитување-

Д-р Димитрије Пашанку е роден на 07.04.1964 година во Битола, каде го завршува средното образование во гимназијата „Јосип Броз Тито“. Во 1984 година се запишува на Стоматолошкиот факултет во Скопје, при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ и на истиот дипломира во 1990 година. Во наредната 1991 година работи во приватната ординација во Скопје, а од 1993–1998 година работи во Здравствениот дом во Кратово. Потоа, од 1999 до 2001 година, се вработува во Министерството за здравство на Република Македонија. Во 2001 година ја започнува специјализацијата од областа на ортодонцијата и специјалистичките студии ги завршува во 2003 година на Стоматолошкиот факултет при Унивезитетот „Св.Кирил и Методиј” во Скопје. Во 2004 година започнува со работа како специјалист ортодонт при Здравстввениот Дом - „Скопје”, a oд 2007 година работи во приватната специјалистичка ординација по ортодонција „Орто Про Фиделис” во Скопје. Денес е сопственик и менаџeр на истата. о продолжение сакам да истакнам дека постоењето на страницата Доктори.мк е од големо значење, не само за професионалната јавност, туку и за целокупното население кое може да добие информации од сите области на медицината, стоматологијата, и тоа од прва рака, а воедно и да стекне сознанија за еден повисок степен на култура на живеење. Чест ми е да бидам дел од тимот на Доктори.мк и заеднички, со здружени сили, да делуваме хармонично и да се потрудиме да дадеме заеднички допринос во подобрувањето на колективното здравје во Република Македонија.