Дома Автори Напишано од Д-р Страхил Тодоров

Д-р Страхил Тодоров

2 ПОСТОВИ 0 КОМЕНТАРИ
Страхил Тодоров е роден во 07.02.1992 во Велес. Образование: 1998-2006 ОУ „Благој Кирков“ - Велес, Општина Велес, Република Македонија - просечен успех: 5.00, најдобар ученик во матичното одделение, првенец на генерацијата, еден од најдобрите ученици во матичното основно училиште; 2006-2010 ССОУ „Димитрија Чуповски“ - Велес, Општина Велес, Република Македонија (медицински техничар) - просечен успех: 5.00, најдобар ученик во матичниот клас, првенец на генерацијата, еден од најдобрите ученици во матичното средно училиште; 2010-денес Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Факултет за медицински науки, студент на Општа медицина (просечен успех: 9,94), најдобар студент во својата генерација, еден од најдобрите студенти на Факултетот за медицински науки и Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. Стручни престои: август 2011 Летна стручна пракса во Заводот за ментално здравје на деца и младинци „Младост“ во Скопје (изработување кариограми и други испитувања од областа на цитогенетиката во референтната национална цитогенетска лабораторија) - ментор: проф. д-р Мирјана Ќаева - Пејковска, спец. педијатар - генетичар; 7-23.07.2012 Стручен студиски престој на: Клиниката за максилофацијална хирургија, Клиниката за детска ортопедија и трауматологија (прва хируршка асистенција - ментор: проф. д-р Евгениј Валентинович Ковалев, детски ортопедски хирург) и Клиниката за кардиологија и кардиоваскуларна хирургија - Самарски државен медицински Универзитет (СамГМУ), Самара, Самарска област, Руска Федерација. јули 2012 Стручен студиски престој на: Клиниката за физикална медицина и рехабилитација, Институтот за анатомија и хируршки практики, Приватната клиника за гинекологија и акушерство „ИДК“ и Самарскиот Онколошки областен центар, Самара, Самарска област, Руска Федерација. 9-31.08.2012 Летна стручна пракса во Специјалната болница за хируршки болести „Филип Втори“ - Скопје (Одделение за интензивна нега и постоперативен престој - ментор: асс. д-р Тања Анѓушева; Дијагностички центар: оддел за Ортопедска хирургија и трауматологија - ментори: проф. д-р Ѓорѓи Зафироски и асс. д-р Константин Митев; кабинет за Гастроентерохепатологија - ментор: д-р Здравко Стојковски; Оперативен блок: класични и артроскопски оперативни зафати во доменот на ортопедската хирургија); 22.07-09.08.2013 Летна стручна пракса во Специјалната болница за хируршки болести „Филип Втори“ - Скопје (Дијагностички центар: оддел за неинвазивна кардиологија - ментори: д-р Борјанка Георгиева и д-р Вилма Ампова-Соколов; оддел за интервентна кардиологија - ментори: асс. д-р Иван Милев и асс. д-р Жан Зимбаков; оддел за Ортопедска хирургија и трауматологија - ментори: проф. д-р Ѓорѓи Зафироски и асс. д-р Константин Митев; кабинет за Гастроентерохепатологија - ментори: д-р Здравко Стојковски и д-р Христијан Писевски). Академски ангажмани: 2012 Демонстратор по предметот „Основи на имунологијата“ - одговорен професор: проф. д-р Лилјана Стевчева, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип; 2013 Демонстратор по предметите „Медицинска етика“ и „Комуникациски вештини“ - одговорен професор: доц. д-р Гордана Панова, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. Членства и позиции: 2012-денес Делегат во Собранието на Студентскиот парламент на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип (СПУГД); 2012-денес Координатор на партнерството со EMSA-Macedonia ReBorn и СПУГД; 2013-денес Координатор на локален клуб на „EMSA-Shtip“, членка на EMSA-Macedonia ReBorn и EMSA - European Medical Students' Association; 2013-денес В.д. претседател на Студентскиот парламент на Факултетот за медицински науки (СПФМН); 2013-денес Член на претседателството на Сојузот на студенти по медицина на Република Македонија или уште познат како Македонска медицинска студетска асоцијација (ММСА), членка на Интернационалната федерација на студенти по медицина (IFMSA); 2013 Член на Организациониот комитет (OC) на Сојузот на студенти на медицина или ММСА, со цел организирање на 36-иот Интернационален медицински научен конгрес на студенти по медицина и млади лекари, 11 - 14 мај 2013 година, Хотел „Силекс“, Охрид; 2013 Претседател на студентскиот Научен клуб на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. Награди и признанија: мај 2012 Прва награда за најдобра орална презентација на 35-иот Интернационален медицински научен конгрес на студенти по медицина и млади лекари, 10 - 13 мај 2013 година, Хотел „Силекс“, Охрид, доделена од страна на Сојузот на студенти на медицина на Македонија или Македонската медицинска студентска асоцијација (ММСА); ноември 2012 9-то Ноемвриска награда: Најстудент „Проф. д-р Ѓорѓи Шоптрајанов“ за најдобар студент во Општина Велес за 2012 година; мај 2013 Благодарница за безусловна поддршка, разбирање и пружена помош за остварување на целите на нашата организација и организирање на 36-иот Интернационален медицински научен конгрес на студенти по медицина и млади лекари, доделена од Македонската медицинска студентска асоцијација (ММСА) и Научниот клуб „Акад. проф. д-р Димитар Арсов“; јуни 2013 Благодарница за беспрекорна помош и интерактивна соработка со Студентскиот парламент на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, доделена од претседателот и високото раководство на СПУГД. Стипендии: 2011-2016 Стипендија за талентирани студенти, која ја доделува Министерството за образование и наука за талентирани студенти до крајот на студиите; 2012 Стипендија за талентирани студенти, која ја доделува Општина Велес; 2013 Стипендија за талентирани студенти, која ја доделува Општина Велес; Конгреси, симпозиуми, престои: 10-13 мај 2012 Активно учество со орална презентација на стручен труд на 35-иот Интернационален медицински научен конгрес на студенти по медицина и млади лекари, Хотел „Силекс“, Охрид - организатор: Македонска медицинска студентска асоцијација (ММСА); 11-14 мај 2013 Активно учество со орална презентација на стручен труд на 36-иот Интернационален медицински научен конгрес на студенти по медицина и млади лекари, Хотел „Силекс“, Охрид - организатор: Македонска медицинска студентска асоцијација (ММСА); Сертификати: - Сертификат за успешно изведена летна клиничка пракса на клиниките при Самарскиот државен медицински Универзитет (СамГМУ), Самара, Самарска област, Руска Федерација, издаден од страна на Министерството за здравство и социјален развој на Руската Федерација; - Сертификат за успешно завршена работилница на тема: „Типови на медицински инјекциони сонди и начини на нивна апликација - практични вештини“. Ментор: доц. д-р Гордана Панова, 35-ти Интернационален медицински научен конгрес на студенти по медицина и млади лекари, 10 - 13 мај 2013 година, Хотел „Силекс“, Охрид; - Сертификат за успешно завршена работилница на тема: „Апликација на уринарен катетер кај машки и женски пациенти - практични вештини“. Ментор: доц. д-р Гордана Панова, 35-ти Интернационален медицински научен конгрес на студенти по медицина и млади лекари, 10 - 13 мај 2013 година, Хотел „Силекс“, Охрид. -Сајтот Доктори.мк е одлична можност за електронска интеракција со обичниот граѓанин, потенцијалниот пациент и, секако, оној кој се грижи за своето здравје и тежнее кон негово зачувување и унапредување. Овој сајт е одлична можност корисниците на Интернет да можат сами да си ја прочитаат статијата од интерес и е одлична потврда на познатата народна изрека: „Лекот е 5 пари, ама додека го најдеш“. Задоволство и престиж е да се биде дел од стручниот консултантски тим на Доктори.мк.