Логопедска дијагностика

0

Секоја дијагностика се заснова на природата и структурата на предметот и објектот нс одредената клиничка наука.

Дијагностиката може да биде ( медицинска, дефектолошка, логопедска, психолошка, педагошка, социјална итн. )

Задачи на логопедката дијагностика се:

1. Нарушувањата во комуникацијата да ги..
– Открие
– Идентификува
– Детално да ги опише и обработи
– Етиолошки да ги обработи и причинско – последично да ги дефинира
– Да ги поврзе со биолошката, менталната и социјалната состојба на пациентот со патологија на вербалната комуникација

2. Врз основа на добиените податоци да..
– Ја утврди точната логопедска дијагноза
– Да иницира прогноза

3. Врз основа на дијагнозата и прогнозата да..
– Го утврди потребниот логопедски третман
– Да го иницира потребното ниво на логопедски пристап
– Да утврди и предложи иницијален план и програма за третман
– Да го одреди обликот на третман

Логопедската дијагностика е клучна компонента на клиничката логопедија, зашто од неа зависи нивото и успехот на логопедската превенција и логопедскиот третман, а со тоа хабилитацијата и рехабилитацијата на пациентите со патологија на вербалната комуникација.

Според Emerick и Hatten постојат три клучни аспекти во структурата на логопедската дијагностика..

1. Одредување на реалноста на проблемот
2. Одредување на етиологијата на проблемот
3. Обезбедување на клиничко насочување

Цел и задача на логопедската дијагностика е и да ја проценува и интелигибилноста на трансмитираната порака со потребниот степен на доверливост

Според (Mysak 1976) и (Keramitcievski 1990) постојат девет вида на дијагностика на патологијата на вербалната комуникација..

1. Клиничка дијагностика ( е најосновниот вид на логопедска дијагностика. Се спроведува амбулантно, поликлинички и хоспитализирано, ги применува сите методи на логопедската дијагностика опфаќајќи ги сите неопходни дијагностички постапки.

2. Диференцијална дијагностика – нејзина задача е да ги провери, потврди или исклучи резултатите од дијагностичката обработка на случајот

3. Директна дијагностика – наменета е за опсервација, испитување на состојбата

4. Дијагностика низ третман се заснова врз резултатите на дијагностичко планираниот и спроведениот третман

5. Дијагностика на исклучување – с езаснова на елиминација на сите оние оштетувања, потешкотии и нарушувања во комуникацијата на кои некои од симптомите им припаѓаат и сите останати

6. Тимска дијагностика ( интра и интерпрофесионален, рутински и конзилијарен, институционализиран и интеринституционален )

7. Инструментална дијагностика е основа на модерната логопедска и клиничка дијагностика

8. Провокативна дијагностика – оваа дијагностика се состои од предизвикување на симптомите на нарушувањето за кое се сомневаме

9. Тентативна дијагностика – тоа е пробна постапка на дијагностика кај случаите со успорен развој на способноста за вербална комуникација