тимот на Доктори.мк
Проф. д-р Владимир Трајковски
CV
преземи CV
Проф. д-р Владимир Трајковски
доктор на дефектолошки науки и доктори на медицина
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ

МУЦ “Д-р Панче Караѓозов” 1983-1987 со среден успех 5.00
Универзитет “Св.Кирил и Методиј”
Медицински факултет Скопје 1988-1994 со среден успех 9.65
Магистер на медицински науки - 19 март 1999
Доктор на дефектолошки науки - 11 декември 2002
 
РАБОТНО ИСКУСТВО
1987/1988 медицински техничар во армија
10.02.1994-31.08.1995- волонтерска работа на Клиника за торакална и васкуларна хирургија како асистент на оператор во 250 операции
01.09.1995-15.08.1997- волонтерска работа на Клиника за нефрологија во единицата за Интензивна нега.
01.09.1997- асистент по предметот хумана генетика на Институт за дефектологија при Филозофски факултет.
02.04.2003 - доцент по предметот хумана генетика на Институтот за дефектологија при Филозофски факултет.
Мај 2003 - предавања на последипломските студии на Институтот за дефектологија.
Мај 2006 - предавања хумана генетика како визитинг професор на јуогозападниот универзитет “Неофит Рилски” во Благоевград, Бугарија.
26.12.2007 - вонреден професор по хумана генетика, медицински основи на инвалидноста, физиологија со функционална анатомија
Март-јули 2008 - вонреден професор по физиологија на Висока здравствена школа при Универзитетот “Гоце Делчев” од Штип
 
ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ
Активен член на Црвениот Крст на Македонија од 1995
Работно искуство како лекар во летни детски кампови.
Член на Македонско лекарско друштво.
Член на Македонско здружение за хумана генетика.
Октомври 1999 - Октомври 2001 Заменик претседател на Редакцискиот одбор на Годишниот зборник на Филозофски факултет.
Мај 2000 - Ноември 2005 - Потпретседател на Македонско научно здружение за аутизам.
Јули 2000 - Одговорен уредник на Зборникот на апстракти од трудовите презентирани на Студентскиот дефектолошки семинар
Јуни 2003 – главен и одговорен уредник на зборникот на абстракти на конференцијата 10 години студии по дефектологија во Македонија
Јули 2003 – Web автор на страницата за Темпус проектот “Во Фокус” http://www.tempusinfocus.com/
17-20.09.2003 - генерален секретар на конференцијата 10 години студии по дефектологија во Македонија: “Новини во воспитанието, образованието и рехабилитацијата на лицата со пречки во развојот”
Октомври 2003 – Октомври 2006 координатор на ЕКТС при Институтот за дефектологија
Декември 2003 – Октомври 2007 – Претседател на комисија за научно истражувачка работа на Филозофски факултет
Септември 2004 до Ноември 2008 – Уредник на списанието “Дефектолошка теорија и практика”
Октомври 2004 – Консултант на уредникот на списанието Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities
Ноември 2005 – Претседател на Македонско научно здружение за аутизам.
Мај 2006 – Член на бордот на Аутизам Европа
16-17.11.2006 – Модератор на Форумот на сервисни служби во организација на МНЗА и ЕАСПД
Ноември 2006 – Член на редакцискиот одбор на Бугарското списание за комуникациски нарушувања
14-15.12.2006 – Секретар на организационен одбор на научниот симпозиум: “Спроведување на Болоњскиот процес на филозофските факултети од земјите на Југоисточна Европа”
Јануари 2007 – Член на комисија за самоевалуација на Институт за дефектологија
Јуни 2007 – Член на редакцискиот одбор на Хрватската ревија за рехабилитациски истражувања
Октомври 2008 – Член на редакцискиот одбор на зборникот на резимеа: “Улогата на дефектологот во институционалниот и вонинституционални¬от третман на децата со посебни образовни потреби”
Октомври 2008 – декември 2008 – Национален консултант на UNDP за студија за лицата со инвалидност во Македонија
Ноември 2008 – Главен и одговорен уредник на списанието “Дефектолошка теорија и практика”
Јули 2009 – Основач и претседател на советодавното тело на здружението Трисомија 21 од Загреб, Хрватска
Септември 2009 – Уредник на електронската верзија на списанието JSER ONLINE
Октомври 2009 – раководител на наставно-научен колегиум на постдипломски студии при Институтот за дефектологија
Ноември 2009 – рецензент на учебник Хумана генетика од Михајловиќ Љ и Михајловиќ Н, Висока медицинска школа за струкови студии, Ќуприја, 2009
Декември 2009 – Еразмус координатор на Филозофски факултет
Март-декември 2010 – Координатор на програмскиот одбор за прослава на 90 години Филозофски факултет во Македонија
Мај 2010 – Член на Европска асоцијација за медицина на интелектуална попреченост
Април 2011 – организатор на чествување на Светски ден на аутизмот преку МНЗА
15-18.04.2011 – член на научен одбор на студентски дефектолошки семинар, Белград, Србија
19-21.05.2011 – рецензент на зборник на трудови од меѓународниот симпозиум: “Рана интервенција и развојни нарушувања”
Септември 2011 – Консултант на уредникот на списанието Insights on Learning Disabilities
12-13.05.2012 – член на програмски одбор на I симпозиум на логопедите на Србија: “Превенција дијагностика и третман на говорно јазичните нарушувања”, Дивчибаре, Србија
1987/1988 медицински техничар во армија
10.02.1994-31.08.1995- волонтерска работа на Клиника за торакална и васкуларна хирургија како асистент на оператор во 250 операции
01.09.1995-15.08.1997- волонтерска работа на Клиника за нефрологија во единицата за Интензивна нега.
01.09.1997- асистент по предметот хумана генетика на Институт за дефектологија при Филозофски факултет.
02.04.2003 - доцент по предметот хумана генетика на Институтот за дефектологија при Филозофски факултет.
Мај 2003 - предавања на последипломските студии на Институтот за дефектологија.
Мај 2006 - предавања хумана генетика како визитинг професор на јуогозападниот универзитет “Неофит Рилски” во Благоевград, Бугарија.
26.12.2007 - вонреден професор по хумана генетика, медицински основи на инвалидноста, физиологија со функционална анатомија
Март-јули 2008 - вонреден професор по физиологија на Висока здравствена школа при Универзитетот “Гоце Делчев” од Штип
 
ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ
Активен член на Црвениот Крст на Македонија од 1995
Работно искуство како лекар во летни детски кампови.
Член на Македонско лекарско друштво.
Член на Македонско здружение за хумана генетика.
Октомври 1999 - Октомври 2001 Заменик претседател на Редакцискиот одбор на Годишниот зборник на Филозофски факултет.
Мај 2000 - Ноември 2005 - Потпретседател на Македонско научно здружение за аутизам.
Јули 2000 - Одговорен уредник на Зборникот на апстракти од трудовите презентирани на Студентскиот дефектолошки семинар
Јуни 2003 – главен и одговорен уредник на зборникот на абстракти на конференцијата 10 години студии по дефектологија во Македонија
Јули 2003 – Web автор на страницата за Темпус проектот “Во Фокус” http://www.tempusinfocus.com/
17-20.09.2003 - генерален секретар на конференцијата 10 години студии по дефектологија во Македонија: “Новини во воспитанието, образованието и рехабилитацијата на лицата со пречки во развојот”
Октомври 2003 – Октомври 2006 координатор на ЕКТС при Институтот за дефектологија
Декември 2003 – Октомври 2007 – Претседател на комисија за научно истражувачка работа на Филозофски факултет
Септември 2004 до Ноември 2008 – Уредник на списанието “Дефектолошка теорија и практика”
Октомври 2004 – Консултант на уредникот на списанието Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities
Ноември 2005 – Претседател на Македонско научно здружение за аутизам.
Мај 2006 – Член на бордот на Аутизам Европа
16-17.11.2006 – Модератор на Форумот на сервисни служби во организација на МНЗА и ЕАСПД
Ноември 2006 – Член на редакцискиот одбор на Бугарското списание за комуникациски нарушувања
14-15.12.2006 – Секретар на организационен одбор на научниот симпозиум: “Спроведување на Болоњскиот процес на филозофските факултети од земјите на Југоисточна Европа”
Јануари 2007 – Член на комисија за самоевалуација на Институт за дефектологија
Јуни 2007 – Член на редакцискиот одбор на Хрватската ревија за рехабилитациски истражувања
Октомври 2008 – Член на редакцискиот одбор на зборникот на резимеа: “Улогата на дефектологот во институционалниот и вонинституционални¬от третман на децата со посебни образовни потреби”
Октомври 2008 – декември 2008 – Национален консултант на UNDP за студија за лицата со инвалидност во Македонија
Ноември 2008 – Главен и одговорен уредник на списанието “Дефектолошка теорија и практика”
Јули 2009 – Основач и претседател на советодавното тело на здружението Трисомија 21 од Загреб, Хрватска
Септември 2009 – Уредник на електронската верзија на списанието JSER ONLINE
Октомври 2009 – раководител на наставно-научен колегиум на постдипломски студии при Институтот за дефектологија
Ноември 2009 – рецензент на учебник Хумана генетика од Михајловиќ Љ и Михајловиќ Н, Висока медицинска школа за струкови студии, Ќуприја, 2009
Декември 2009 – Еразмус координатор на Филозофски факултет
Март-декември 2010 – Координатор на програмскиот одбор за прослава на 90 години Филозофски факултет во Македонија
Мај 2010 – Член на Европска асоцијација за медицина на интелектуална попреченост
Април 2011 – организатор на чествување на Светски ден на аутизмот преку МНЗА
15-18.04.2011 – член на научен одбор на студентски дефектолошки семинар, Белград, Србија
19-21.05.2011 – рецензент на зборник на трудови од меѓународниот симпозиум: “Рана интервенција и развојни нарушувања”
Септември 2011 – Консултант на уредникот на списанието Insights on Learning Disabilities
12-13.05.2012 – член на програмски одбор на I симпозиум на логопедите на Србија: “Превенција дијагностика и третман на говорно јазичните нарушувања”, Дивчибаре, Србија

 


Листа на статии од авторот: