тимот на Доктори.мк
Михаил Александров
Михаил Александров
Фармацевтски техничар - стажант
 
 
Професионални членства:
 • Медицинска Младинска Организација, СОУ "Јане Сандански" - Штип, Раководител на проект за Глобално затоплување; Член на Одделот за зависнот од алкохол и наркотици, од 2009 година до 2012 година.
 • Институт за Имунобиологија со Хумана генетика, Медицински факултет - Скопје, Член на Македонскиот Регистар за дарување на коскена срцевина, од 2013 година до денес.
Qualifications
Работни искуства како стажант и извршување на практична работа во областа на Фармацијата:
- Аптека и аптекарско работење при Централната Градска Аптека "Кочани" во Кочани, во времетраење од 4
години.
- Аптека, аптекарско работење и требување со лекови во Болничка аптека при ЈЗУ Општа болница - Кочани, во
времетраење од 2 години.
- Помошник лаборант во одделот за Биохемиски анализи и клинички испитувања при Клиничко - биохемиската
лабораторија во склопот на Здравствениот Дом во Кочани.
 
Education

Факултет за Медицински науки /Студиска програма: Магистер по Фармација Универзитет "Гоце Делчев" - Штип (Од Септември, 2008 год. до Јуни, 2012 год.

Средно Медицинско училиште "Јане Сандански" - ШтипССС, Фармацевтско - лабораториски техничар

Interests
Интерес во науката:
 • QSAR модели и употреба на молекуларни дескриптори за следење на активноста на лекот преку неговата хемиска структура;
 • Развој и валидација на аналитички методи за определување на активни супстанции и онечистувања;
 • Стабилност на протеински лекови-методи за квантитативно определување на интактен молекул и
 • деградациони продукти;
 • Примена на хроматографски методи за определување на терапевтски концентрации и следење на преод на антиепилептични лекови од крв во плунка;
 • Примена на хемометрија при истражување и оптимизација на аналитички методи за едновремено мулти- елементно определување на компоненти од различен матрикс, чистота и стабилност на лекови, развој и пренос на аналитички методи.
Предмети од интерес:
 • Биоорганска хемија
 • Фармацевтска хемија
 • Метаболизам на лекови
 • Дизајнирање и развој на нов лек
 • Клиничка фармација и Фармакотерапија
 • Биофармација со фармакокинетика
References
Авторизирани проекти, семинари и обуки од областа на фармацевтските и медицинските науки:
 • Транспортни процеси во биосистемите (Александров М., Катедра по Биофизика, ФМН - Штип, 2012 год.)
 • Регулатива на педијатриските лекови на Европската Агенција за лекови (Александров М. и соработници, Катедра за Социјална фармација и методологија, ФМН - Штип, 2012 год.)
 • Адстрингенсите како неоргански соединенија и нивна примена во медицината и фармацијата (Александров М., Катедра по Општа и неорганска хемија, ФМН - Штип, 2012 год.)
 • Анатомија и морфологија на срце, со посебен осврт на лева и десна предкомора и Сино-атријалниот јазол (Александров М., Катедра по Анатомија и морфологија на човекот, ФМН - Штип, 2012 год.)
 • Целосно геномско, асоцијативно проучување на главните детерминанти за Стивенс-Џонсовиот синдром и токсична епидермална некролиза поврзана со алопуринол кај јапонски пациенти (Александров М. и соработници, Катедра по Молекуларна биологија со генетика и Биомолекуларни фармацевтски науки, ФМН - Штип, 2013 год.)
 • Изомеризам кај органските биомолекули, со посебен осврт на стереохемијата на јаглехидратите (Александров М., Катедра по Органска и Биоорганска хемија, ФМН - Штип, 2013 год.)
 • Етиопатогенеза и лекување на хиперпаратиреоидизам (Александров М., Катедра по Патолошка физиологија, ФМН - Штип, 2013 год.)
 • Скриеносемени растенија, дикотиледони - поважни претставници и општи карактеристики на Fam: Lauraceae (Александров М., Катедра по Општа и Фармацевтска ботаника, ФМН - Штип, 2013 год.)
 • Кинетика на хемиски реакции (Александров М., Катедра по Физичка хемија, ФМН - Штип, 2013 год.)
 • Хидролиза на соли (Александров М., Катедра по Неорганска и Аналитичка хемија, ФМН - Штип, 2013 год.)
 • Сепарациони техники и методи во Современата Аналитичка хемија (Александров М. и соработници, Катедра по Аналитичка хемија и Инструментални фармацевтски анализи, ФМН - Штип, 2014 год.)
 • Дроги што содржат пиридински и фенилетиламински алкалоиди - фитохемиски анализи и примена во фармацијата (Александров М. и соработници, Катедра по Фармакогнозија, Фитохемија и Рационална фитотерапија, ФМН - Штип, 2014 год.)
 • Микробиолошка дијагноза, терапија и значење на инфекции причинети од Грам - позитивни Коки (Александров М., Катедра по Микробиологија, паразитологија и епидемиологија, ФМН - Штип, 2014 год.)
 • Реолошки особини кај Колоидните системи (Александров М. и соработници, Катедра по Фармацевтска технологија, ФМН - Штип, 2014 год.)