Канцер
Кај 5% до 10% од заразените жени постои висок ризик за развој на преканцерозна лезија на грлото на матката, која може да напредне во инвазивен цервикален карцином.
Ема Танаскоска
креативен соработник
Хранливате вредности на брокулата во комбинација со моќните антиканцерoзни својства ја сврстуваат во категорија "совршен зеленчук". Дознајте повеќе за едно од најмоќните оружје во човековата борба против канцерите...
HPV вирусот е главен причинител на рак на грлото на матката. Но, како тој успева да дојде и да ја инфицира матката? Погледнете ја денешната кратка, но навистина поучна видео анимација.
студент по медицина
Дојките претставуваат парни млечни жлезди карактеристични за женскиот пол. Дојката (mamma) е сместена на предната страна од тораксот, на границата меѓу коската и ‘рскавицата на четвртото ребро (costae quarto). Формата на дојките е определена со возраста на жената. Функционалните состојби како што се: гравидитет, лактација, влијаат врз формата и големината на дојките.
доктор на медицина
Повеќе од 50 цитостатици се во моментов на располагање за лекување на карциноми и многу повеќе се тестираат за нивната способност да ги уништат клетките на ракот. Околу 30% од антиканцер лековите доаѓаат од или се добиени од природни извори. Повеќето цитостатици интерферираат со способноста на клетките да растат или да се размножуваат.

Најчитани статии - медицина

Останати содржини