тимот на Доктори.мк
Филип Наумовски
Филип Наумовски
студент по медицина
 
 

Филип Наумовски е роден на 26.02.1990г. во Скопје.

Образование

  • 2004-2008 Завршува средно образование во средното медицинско училиште „Д-р Панче Караѓозов„ - Скопје, насока медицински лабораториски техничар.
  • 2008 Положена државна матура со тема „ Патолошко- анатомски промени кај вродениот и стекнат сифилис„; 
  • 2008 Се запишува на додипломски студии на Медицинскиот факултет  при Универзитет „Св. Кирил и Методиј„ од Скопје, насока општа медицина.

Професионално искуство

  • 11.06. - 10.07.2006 посетува феријална практична настава при Општата болница „8-ми Септември„ - Скопје со ротации во клиничко-биохемиската лабораторија и одделот за микробиологија и паразитологија;
  • 11.06. - 08.07.2007 посетува феријална практична настава при Институт за микробиологија и паразитологија скопје и Клиничко-биохемиската лабораторија при Универзитетската клиника за нервни болести;

Публикации и посета на конгреси

  • 34rd International Medical Scientific Congress 2011 – Oхрид; публикација на тема - „Mолекуларните основи на хронична гранулоцитна леукемија и евалуација на цитогенетските дијагностички процедури„;
  • 2.7th International congress of cardiology on the internet 09.2011 Federacion Argentina de Cardiologia;

Пројавувам интерес за кардиологија, интервентна кардиологија, кардиохирургија, анестезиологија, реанимација и интензивно лекување, ургентна медицина и се надевам дека една од овие гранки ќе биде мојата идна специјализација.


За Доктори.мк
Сметам дека беше вистинско време и Македонија да добие веб портал од ваков тип, како би можеле да бидеме поблиску до пациентите. Пишувањето на различни теми од областа на медицината на соодветно ниво за информацијата да допре до секој подеинец е круцијална за едукација на пациентите, од аспект на здравјето на поединецот но и од аспект на подигање на свеста за важноста на човечкото здравје воопшто, понатаму начините на избегнување и справување со ризик факторите, и како крајна и најсуштинска цел - превенција на заболувањата. Сметам дек Доктори.мк нуди квалитетна и веродостојна информација за тоа како обичниот човек да се справува со своите здравствени проблеми и во крајна рака да го превенира јавувањето на истите.
Листа на статии од авторот: