Што е моторно говорно растројство?

дипломиран логопед

Говорот е најефективниот начин за комуникација. Исто така, претставува една од најимпресивните моторни вештини кои човечкиот вид ги изведува. Говорната продукција вклучува координација на многу мазни и напречно-пругасти мускули, како и мускулни групи и сето тоа со цел да се обезбеди течен и постојан говор. Разликата меѓу последователната мускулна контракција најмалку од 40-55 милисекунди може да означува разлика меѓу два гласа. Таа прецизност во моторната продукција може да биде критична за ефективната комуникација. Фактот дека говорниците можат да произведат толку мала разлика во времето, укажува дека степенот на контрола на говорникот мора и може да влијае на координацијата на мускулните контракции. Индивидуалната контрола над мускулната контракција поврзана со продукцијата на говорот е наречена МОТОРНА ГОВОРНА КОНТРОЛА. 

Моторната говорна контрола го следи патот на развивање од раѓањето, па се до 12-та година. За време на овие години детските говорни движења се помалку прецизни и покажуваат поголема варијабилност споредени со оние на возрасен човек. До адолесценцијата, повеќето деца покажуваат моторна говорна конторла како кај возрасен. Некои деца имаат голема потешкотија добивајќи го степенот ан моторна контрола забележан кај возрасен или кај други типично развиени деца. Овие деца имаат потешкотии во јасната говорна струја потребна за прецизна доследна продукција на говор во разговор. Во многу случаи точната причина за проблемите на децата со говорната моторна контрола е непозната. Повеќето експерти се согласуваат дека таквите проблеми се поврзани со невролошки потешкотии. Возрасните исто така можат да добијат потешкотии со моторната контрола на говорот после повреди или болести кои се манифестираат на мозочните делови важни за моторната говорна контрола. Овој дел ги разработува овие пореметувања во комуникацијата наречени говорни моторни пореметувања од секојдневна перспектива. Двете најголеми категории на говорни моторни пореметувања се АПРАКСИЈА на говорот и ДИЗАРТРИЈА, кои можат да се сретнат и кај деца и кај возрасни.

Дефиниција 

Мотороно говорно растројство е оштетување на говорното производство предизвикано од дефект на невромускулниот систем, моторно контролниот систем , или и на двата система. Со моторно говор растројство, неправилностите во овие основни системи, со вклучено планирање, програмирање на говор и изговарање резултира со значителни тешкотии во производството на течен и разбирлив говор. Моторното нарушување на говорот не е резултат на и не може да се објасни со други болести, како на пример оштетувањена јазик, фонолошки пореметувања, иако овие видови на растројства на комуникацијата може да се јавуваат заедно со говорното моторно растројство. Луѓето со моторни нарушувања во говорот, исто така, може да се носат со оштетување и потешкотии и на други функции кои подразбираат орални движења настрана од говорот, како на пример за џвакање и смеење, бидејќи оштетувањето влијае на моторниот систем. 

Терминологија 

Овој дел го претставува концептот и терминологијата потребни за да се разберат дефектите во моторната контрола на говорот. Оваа секција ги опишува првите четири системи кои се занимаваат со производството на говорот - респираторниот, фонатрониот, резонаторниот, и артикулаторниот систем - и дава преглед на концептите презентирани во Глава 3. Вториот дел ги опишува клучните концепти за разбирање на моторната контрола, вклучувајќи ги моторните единици, моторното планирање, програмирање и извршување, и моторното учење.

Говор на системи за производство 

Говорната продукција вклучува координација во просторот и времето на мускулит и мускулните групи од четирите големи системи. Четирите системи се респираторниот систем, фонаторниот систем, резонаторниот систем и артикулаторниот систем (види табела 6-1). 

Систем Клучни структури Вклучени мускули и артикулации
Респираторен  бели дробови респираторни и меѓуребрени мускули
Фонаторен ларинкс гласни жици
Резонаторен Фаринкс, велофарингеална преграда фаринкс, меко непце
Артикулаторен усна празнина усни, вилици, јазик

Три од овие системи (дишењето, фонацијата и артикулацијата) беа опишани во поглавје 1. Резонаторнот систем е објаснeт тука. Секој систем вклучува многу мускули, кои мора да бидат внимателно координирани привремено и просторно присоединети со други мускули во и низа подсистеми.Респираторен систем. За производство на говорот потребно е струење на возухот за да се произведе звук. Воздушната струја за говорот може да биде внатрешна (влезна) или надворешна (излезна), но повеќето јазици, се потпираат на надворшно струење на воздушната струја потребна за говорно производство. Најважниот механизам за производство на воздушната струја е пулмоналниот механизам, вклучувајќи ги и белите дробови, кои произведуваат струење со притискање на воздух од белите дробови низ на душникот, со помош на различни групи на мускули. Пулмоналниот механизам е еден од главните структури на респираторниот систем, кој го регулира циклус на инспириум/експириум за пасивното дишење и за производството на говор. За производство на течен говор, индивидуата мора внимателно да врши контрола над експирациониот циклус, така што тоа се зголемува траењето на изговорот во координирани и контролирани разговори. Во пасивното дишење, времетраењето на вдишувањето наспроти издушувањето одговара на соодносот 1: 1, но и во продукцијата на говорот овој однос се движи од 1:6 да за 1:9. Кога се зборува, говорниците вдишуваат кратко, обично со создадени пречки, се проширува експирацијата во период до крајот на искажувањето. На пример за да се произведе еден краток исказ, како презентираните подолу, паузите на говорникот прави паузи (означени со *) за да вдишат и за да продолжи струењето на воздухот:


 „Кога го примивме писмото во пошта * ние веднаш контактиравме со нашите агенти за осигурување * за да ја знаат нашата загриженост * но тие не изгледааа премногу загрижени * така што не обрнаа внимание за да го извршат предметот ... Говорното производство уште повеќе се комплицира, при стресен изговор на некои слогови и зборови. На пример, во примерот зборови претставени тука, ние, писмо и пошта во првиот изговор се потенцира во односот на другите зборови. Ова значи дека експирациониот циклус не треба да биде продолжен само за време на говорното производството, исто така мора да биде изманипулиран и при производство на говор при стрес. На кратко, возушната поддршка е важна за критичната доза на кислород, како и за производството на говорот.

Фонаторен систем. Луѓето произведуваат говорни звуци со модулирање или менување на струењето на воздухот на различни начини и на различни места по гласниот тракт. Еден голем извор на звук е вибрарирањето на гласните жици ги збира, кои се наоѓаат во гркланот како што беше дискутирано во дел од третото поглавје.


Различните структури и мускули во гркланот, вклучувајќи ги и гласните жици, го сочинуваат фонаторниот систем за производство на говорот . Фонаторниот систем ги регулира производството на глас и на звучноста или интонационите аспекти на говорот. За да се произведат многу согласки (/ м /, / з /, / б /) и самогласки , гласните жици се носат во близина заедно (аддукција) од различни групи на мускули, така што воздушната струја предизвикува тие да вибрираат. Глацните жици, се протегаат веертикално, за да манипулираат со фреквенцијата на степенот на глас, кој ги пренесува и лингвистичките и нелингвистичките информации. Отворањето помеѓу гласните жици е глотис. Тој задржува доволно воздушен притисок под него, наречен субглотичен воздушен притисок, кој ги става гласните жици во циклуси на вибрации. Фонаторниот систем е во координација со респираторниот систем, кој ја овозможува воздушната струја потребна за фонација. Накусо, фонаторниот систем е од суштинско значење за производство и изрази и безвучни звуци, за прилагодување на стресот при говор, интонација, и за други аспекти на звучноста.

Резонаторен систем. Резонаторниот систем ја регулира резонацијата или треперењето на воздушното струење како што се движи од фаринкс во орална и / или носните шуплини. Резонанца се однесува на ефектите на обликот и големината на вокално тракт, на квалитетот на звукот, а важен аспект на вокалната резонанца е дали носната шуплина се користи како вибрирачка комора. Ова е определено од страна на велофарингеалната преграда, која представува отвор помеѓу мекото непце и задната страна на ѕидот на фаринкс (види слика 6-3). Кога мекото непце е подигнато велофарингеалната преграда е затворена ( мекото непце допира задниот ѕид на фаринкс), и воздухот излегува иако и вибрира во рамките на усната шуплина. Кога мекото непце е спуштено, на елофарингеалната преграда е отворена, а воздухот струи низ двете и усната и носните шуплини, кои влијаат врз квалитетот на звукот (назалност). Регулатива на велофарнгеалната преграда е важна за производство на разликата меѓу усни и нос звуци (/ б /, / м /) и за обезбедување на нормален квалитет на звукот. Резонаторниот систем мора да биде внимателно темпиран и координиран со респираторниот и фонаторниот систем за течна говорна продукција.


Артикулаторен систем. Четвртиот систем на говорот е артикулаторниот систем, со кој се регулира контролата на т.н. артикулатори во рамките на усната шуплина за да се манипулира излегувањето на воздушното струење на различни начини, најчесто при многу високи брзини. Големи структури вклучени во артикулацијата се долната вилица и усните за отворање и затворање за и создавање на конструкции на крајот на усната шуплина. Јазикот исто така е важна структура за создавање на конструкции и опструкции во рамките на усната шуплина. Всушност, јазикот е веројатно најважен артикулатор поради неговата флексибилност и способност за движење со голема брзина. Јазикот е мускулен хидростат, што значи дека тој не содржи коска или 'рскавица и го одржува неговиот волумен, без оглед на мускулните контракции. Јазикот се состои од многу мускули и мускулни групи, кои се категоризираат како внатрешните мускули кои потекнуваат во рамките(внатре) на јазикот и надворешни мускули, кои ја ординираат надворешноста на јазикот. Внатрешните мускули регулираат фини движења на јазикот. Надворешните мускулите регулираат груби движења, како на пример,издание на јазикот, стегање, подигање, вдлабнување. Контракции на овие мускулни групи создаваат на различни степени и локации на јазикот во рамките на усната шуплина. Јазикот е некогаш е поделен на четири делови: на врв (врвот на јазикот), горен дел, центар (средишниот дел на јазикот), а дорзум (задниот дел на јазикот). Промена во позициите и формата на јазик и други т.н. артикулатори резултира со различни говорни звуци. На многу општо ниво, говор звуци се поделени на согласки и самогласки, како што беше дискутирано во Поглавје 5. Еден преглед: Согласки се група на говорни звуци кои вклучуваат стегање на вокалниот тракт, Самогласки се група на говорни звуци кои вклучуваат релативно малку или воопшто нема стегање на вокалниот тракт, со модулација на обликот или на усната шуплина со јазикот, усните и / или вилица.


За согласки, стегањето може да биде комплетна опструкција на воздушната струја, како и во случај наобструенти, како што се / п / (опструкција на усните), / д / (опструкција на врвот на јазикот), и / к / (опструкција на задниот дел на јазикот) и назални согласки, како што е / м / (опструкција на усните), / н / (опструкција на врвот јазик). Некои согласки вклучуваат делумно преградување, како на пример / ф /, / з / , за кој тесното стегање е создадено за да го насочи турбулентен струење на констрикционата локација. За некои звуци, како на / р /, / л /, констрикцијата е поширока, така што воздушната струја е понежна и континуирана отколку турбулентна. За самогласките, воздушната струја никогаш не е турбулентентна, а континуираното струење е манипулирано од страна на јазикот во усната шуплина за да се создадат различните звуци на самогласките. Дифтонзи се интересна варијација на самогласките, кои вклучуваат лизгачки движења во продукција на звукот.


Во продукцијата на согласки и самогласки, акцијата на јазикот и на артикулаторниот систем мора да работат беспрекорно со другите системи-респираторен, фонаторен, и резонаторен - за производство на добро и течно артикулиран говор што се развива со текот на времето.
Овој краток преглед на моторните системи кои се вклучени во говорната продукција ја покажаа комплексноста на говорот како моторна вештина и потребата за брзо прилагодување и брза координација на четирите системи, вклучени во говорното производство. Имајќи ја предвид оваа сложеност, не е чудно што и двете и деца и возрасни може да доживеат неуспеси во моторната координација на говорт. Понекогаш четирите индивидуални системи се лошо координирани, што резултира со дефект во големиот систем за говорно моторно производство. Или, дефицити во координација на мускулите и мускулните групи во рамките на одреден систем може да предизвикаат целиот систем за да се прекине, поради комплексните меѓусебните односи меѓу четирите системи.

-авторски текст, не смее да се користи за комерцијални цели и/или реемитување-

www.doktori.mk, 24.09.2014

Последна вест

Најчитани статии - медицина