Имун одговор при разни видови инфекции

студент по медицина

Имуниот одговор претставува отпорност на организмот од разни видови на причинители, во случајов микроорганизми, кои што подоцна би можеле да бидат причина за настанување на разни видови инфективни заболувања. Според видот на причинителот, инфективните заболувања можат да се класифицираат како бактериски, вирусни, габични и паразитарни.Со цел организмот да се одбрани од овие причинители, користи два механизми на одбрана:

 • Неспецифичен имунитет

 • Специфичен имунитет

Неспецифичен имунитет

Неспецифичниот имунитет претставува одбрана на организмот од сите видови на микроорганизми. Оваа одбрана е наследена и претставува резултат на голем број на механички, хемиски и биолошки фактори кои што секогаш постојат кај жив организам, без разлика дали во моментот е во контакт или не со некој друг организам.

Компоненти на неспецифичниот имунитет се : 

Анатомски бариери 

 •  Кожа- како најголем орган во чевековото тело, како орган кој што претставува првенствено механичка бариера, но исто така и прави заштита со разни хемиски супстанции (масни киселини, пот, десквамација).

 •  Конјуктиви- механички со солзите, како и бактерицидното дејство на лизозимите.

 •  Слузокожата на дишните органи, устата, урогениталните органи, желудникот, цревата. 

Механичка бариера

 •  Цилиите (пример: движење на циилиите (трепки) во респираторниот систем)

 •  Лупење (пример: лупење на кожата - дескавамација)

 •  Исфрлање на секрети (пример: уринирање, дефецирање, потење, кивање) 

 Хемиска заштита

 •  Хлороводородна киселина во желуднкот

 •  Масни киселини

 •  Млечна киселина

 • Лизозими 

  Нормална микрофлора во:

 • Гастроинтестиналниот тракт

 • Генитоуринарен тракт

 • Респираторен тракт

 • Кожа


 

Клетките на природниот имунитет

 • Полиморфонуклеарни леукоцити – неутрофили, базофили, еозинофили.

 • Ретикулоендотелниот систем (РЕС) клетките на црниот дроб, лимфните јазли, слезината.

 • Макрофаги кои што циркулираат долж лимфотокот, а потекнуваат од моноцитите и дендритичните клетки.

 Воспалителната реакција е многу важна, а се манифестира со оток, црвенило, зголемена температура. 


 

Влијание на голем број внатрешни фактори, како што се:

 • Температура

 • Количина на кислород

 • Протеини

 • Витамини

 • Хормони

 • Систем на комплемент

 • Интерферони и др.

Секако, во неспецифичниот имунитет голема улога имаат и полот, возраста, генетските особини, како и климатските фактори, начинот на исхрана, начинот на живот и религиските навики.

Специфичен имунитет

Специфичниот имунитет е имунитет кој што организмот го создава во текот на животот, не е генетски детерминиран и се развива во моментот на средба меѓу микроорганизмот и човечкиот организам. Дава високо специфичен одговор, како и најважното - создава меморија.
Клетките на специфичниот имунитет се лимфоцитите, односно Т – лимфоцитите кои што се важни за клеточниот имунитет и Б-лимфоцитите кои што се важни за хумoралниот иминитет.
Овие два механизми длуваат „ испреплетено “ во зависност за каков микроооранизам се работи, односно каков е неговиот начин на влегување во организмот. Како и да е, најважното за овие два имунитети (клеточен и хуморален) е тоа што создаваат меморија, односно ги меморираат претходните антигени со кои биле во контакт и даваат уште поголема одбрана на организмот, а со тоа спречуваат и заболување.

Клеточен имунитет

Клетки на овој имунитет се Т-лимфоцитите меѓу кои спаѓаат:

 •  Т Helper cells односно Т – клетки помошнички, или пак CD 4 клетки кои што ги препознаваат комплексите врзани за МHC молекулата од класата 2.

 •  Т killer cells, односно Т – клетки убијци, или пак CD 8 клетки кои што ги препознаваат комплексите врзани за MHC молекулата од класата 1.


 

Хуморален имунитет

Клетки на овој имунитет се Б лимфоцитите. При овој имун одговор ја има антиген – антитело реакцијата каде што Б – лимфоцитите се преобразуваат во плазма клетки кои што лачат антитела и на тој начин вршат одбрана на организмот од микроорганизмите.

Постојат пет класи на антитела, кои што уште ги нарекуваме и имуноглобулини:

 1.  Ig M (првиот имуноглобулин кој што се создава во тек на еден имун одговор, многу ефикасен во преципитацијата и аглутинацијата).

 2.  Ig A (имуноглобулин кој што го има во секретите и во слузокожата)

 3. Ig G (се создава при секундарен имун одговор, а е многу важен и при пасивен имунитет затоа што е првиот кој што се пренесува плацентарно преку мајката на доенчето и влијае во неговиот имунитет некаде до една година против рубеола, тетанус, морбили)

 4.  Ig D (има рецепторска функција, го има во лимфоцитите)

 5.  Ig E (се создава по пат на стимулација од алергени или паразити). 

 

дознајте повеќе за авторот >>>

-авторски текст, не смее да се користи за комерцијални цели и/или реемитување-

 

 

 

www.doktori.mk, 11.06.2013

Последна вест

Најчитани статии - медицина