Како со исхраната по завршување на постот?

советник за здрава исхрана - нутриционист
Клуб за здрав начин на исхрана "New Nutritionism" - Скопје
14.04.2012