Како се врши КТ снимањето на мозокот?

Дипломиран радиолошки технолог, студент по фармација
13.01.2012