Вовед во клиничка примена на позитронска емисиона томографија

Дипломиран радиолошки технолог, студент по фармација
Вовед во клиничка примена на позитронска емисиона томографија
Во последно време доста е актуелна проблематиката за ПЕТ Центарот кој треба да го добие Р. Македонија во блиска иднина. Објектот се гради на површина од 2 600 метри квадратни во кругот на Градската општа болница ,,8 Септември“ во Скопје. Преку изградбата на ПЕТ Центарот се очекува Р. Македонија да стане регионален лидер во производството на радиоизотопи чиј период на распаѓање е од 10 до 109 минути. Затоа решивме малку подетално да ја објасниме позитронската емисиона томографија (ПЕТ) како нуклеарно медицинска техника која има огромна клиничка примена во многу медицински гранки.
Погледнете ги статиите од рубриката: