Воени повреди

доктор на медицина
Воени повреди
Принципите на воената хирургија се познати со декади наназад, но потребно е да се дополнуваат од секоја генерација на хирурзи кои работат во такви услови. Целите на воената хирургија се да се спаси животот, да се зачуваат екстремитетите, да се избегнат компликациите од инфекции, да се минимизираат последиците од траумата. Ефектите од воената хирургија зависат од типот на повредата, генералната состојба на пациентот, од дадената прва помош, времето потребно за транспорт во болница, квалитетот на третманот итн.
Погледнете ги статиите од рубриката: