Шизофренија - една поинаква реалност

студент по медицина
Шизофренија - една поинаква реалност

„Можеби секое човеково битие живее во уникатен свет, приватен свет, различен од оној населен и искусен од останатите луѓе... Ако реалноста се разликува од личност до личност, можеме ли да зборуваме за една реалност, или пак треба зборуваме за повеќе реалности? И ако постојат повеќе реалности, дали едните се повистинити (пореални) од останатите?“

„Што е со светот на личноста со шизофренија? Можеби тој е исто толку реален колку нашиот свет. Можеби не можеме да кажеме дека сме во допир со реалноста , а тој не е, наместо тоа, треба да кажеме дека неговата реалност е толку различна од нашата, а тој не е во состојба, нас да ни ја објасни неговата , а ние нему, нашата. Проблемот се јавува ако субјективните светови се искусат премногу различно, тогаш се појавува прекин во комуникацијата ... И таму е вистинската болест.“Philip K. Dick – Американски новелист

Погледнете ги статиите од рубриката: